LIA – profil 1

I denna uppdragslista på LIA-nivå har vi samlat uppdrag inom tema-områdena Affärsutveckling samt Lager och Logistik. Total tid att avsätta för genomförande av dessa uppdrag är ca 10 arbetsveckor.

Tema: Lager och logistik

Område: Lager

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>I det här uppdraget kommer du arbeta med lageromsättningen i butiken och hur man praktiskt kan arbeta med att effektivisera den.</p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på vad lageromsättning innebär och hur butiken/företaget arbetar med denna.</li> <li>Analysera olika varugruppers lageromsättning och räkna på hur mycket butiken/företaget skulle tjäna på att öka lageromsättningshastigheten med 25 %.</li> <li>Gör ett förslag till strategi för butikens/företagets lageromsättning.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Hur ser den tidigare efterfrågan och variationen ut?</li> <li>Vad är leverantörernas ledtid och variationer inom denna?</li> <li>Är försörjningskedjan designad för att stötta aktiviteterna i butikens/företagets verksamhet?</li> <li>Hur samspelt är tillverkarens kapacitet med kundernas köpmönster?</li> <li>Använder butiken/företaget den mest kostnadseffektiva logistiken för upphandling och leverans?</li> <li>Vilka är de mest gynnsamma servicenivåerna för butikens/företagets verksamhet?</li> <li>Vad blir konsekvenserna för den ökade lageromsättningen för inköp, transport, lönsamhet och kundservice?</li> <li>Vilka är skillnaderna i din och butikens/företagets strategi?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din handledare.</p>

Resurser

Tema: Affärsutveckling

Område: Affärsplan

Kompetens: Organisation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>Affärsplanen ger en överblick över butikens/företagets nuläge och strategier som mynnar ut i mål och praktiska aktivitetsplaner. Affärsplanen fungerar som ett styrdokument för de mål och strategier företaget har och med hjälp av den kan företaget kommunicera både vision och affärsidé till sin omgivning. I det här uppdraget kommer du arbeta fram en affärsplan för butiken/företaget.</p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på vilken affärsidé och vision butiken/företaget har idag.</li> <li>Gör en nulägesanalys för att få en objektiv bild av butiken/företaget, omvärlden, marknaden och konkurrenssituationen. <ul> <li>Ta reda på hur läget för butiken ser ut idag med hjälp av en SWOT-analys som beskriver vilka möjligheter och hot som finns i omvärlden samt vilka styrkor och svagheter som finns i den egna butiken/företaget.</li> <li> Gör gärna en fältundersökning som underlag till en analys av de närmaste konkurrenterna.</li> <li>Sammanfatta konkurrensanalysen i ett positioneringsdiagram där du också lägger in din butik/företag.</li> </ul> </li> <li>Sätt upp ekonomiska och kvalitativa mål. Dela upp i huvudmål och delmål, både kortsiktiga och långsiktiga mål.</li> <li>Sammanställ relevant bakgrundsinformation om butiken/företaget, affärsmål och en plan för att uppnå målen i en affärsplan.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Finns det en affärsplan där mål och strategier beskrivs?</li> <li>Behöver affärsplanen uppdateras?</li> <li>Beskriver nulägesanalysen vilken kundgruppen är, vilka som är de närmaste konkurrenterna samt sortiment och prisnivå?</li> <li>Finns det redan gjorda branschundersökningar kring kunders beteende och attityder?</li> <li>Hur och när ska affärsplanen utvärderas?</li> <li>Vilken var den största utmaningen i arbetet med affärsplanen.</li> <li>Hur nöjd är du med din arbetsinsats?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.</p>

Resurser

Tema: Affärsutveckling

Område: Investeringsanalys

Kompetens: Organisation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>Investeringar som butiken/företaget behöver göra kan handla om ny lokal, teknisk utrustning, inredning etc. I det här uppdraget kommer du att arbeta med att planera och kalkylera inför en investering som butiken/företaget står inför.</p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på om butiken/företaget står inför någon större investering under den närmaste framtiden. Om de inte har någon planerad, ta reda på vad de önskar investera i.</li> <li>Ta reda på bakgrund till resursbehovet, exempelvis en större lokal.</li> <li>Gör en kalkyl över kostnaderna för den nya investeringen.</li> <li>Gör en analys över om och när investeringen blir lönsam för butiken/företaget.</li> <li>Ta fram en plan över hur investeringen ska finansieras.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Hur lång är processen och tiden som det tar innan butiken/företaget kan genomföra en större investering?</li> <li>Vilka olika typer av möjligheter till finansiering finns?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera resultatet i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.</p>

Resurser

Tema: Affärsutveckling

Område: Butiksetablering

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>I det här uppdraget kommer du att arbeta med val av butiksläge och information till kunderna om butikens plats och tillgänglighet. Du kommer skapa förståelse för vad det innebär att arbeta med etablering och hitta rätt affärslägen. Du kommer också att kunna informera om butikens tillgänglighet.</p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på hur det kommer sig att butiken/företaget  finns på just den här platsen.</li> <li>Ta reda på hur etableringsprocessen gick till.</li> <li>Producera en kundinformation om butiksläget som handlar om tillgänglighet. Informationen ska vara tillgänglig och anpassad oavsett var kunder söker efter information om butiken/företaget.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Vilka lagar och regler måste man ta hänsyn till vid en butiksetablering?</li> <li>Hur är tillgängligheten när det gäller tillfartsvägar, p-platser, offentliga kommunikationer, öppettider, kundservice etc.?</li> <li>Vilka för- och nackdelar är det med att butiken/företaget ligger här?</li> <li>Hur skulle du vilja utveckla handelsområdet i närheten av butiken/företaget?</li> <li>Finns det andra platser i närområdet som skulle passa att etablera butiken/företaget på?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.</p>

Resurser