APL – profil 1

I denna uppdragslista för APL har vi samlat uppdrag inom tema-områdena Marknadsföring samt Arbetsmiljö och Säkerhet. Total tid att avsätta för genomförande av dessa uppdrag är ca 30 arbetsdagar.

Tema: Marknadsföring

Område: Affärsidé

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

<p style="line-height: 19.5pt; margin: 0cm 0cm 9.0pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Avenir LT W01_35 Light1475496',sans-serif; color: #565656; letter-spacing: -.15pt;">Affärsidén beskriver vilka som är butikens/företagets kunder, vilket behov som ska tillgodoses hos kunden, vilka produkter och vilka resurser som behövs. Butiksprofilen handlar om hur kunderna uppfattar butiken, exempelvis lågpris, exklusivitet eller specialist. I det här uppdraget får du arbeta med butikens/företagets affärsidé och hur butiken/företaget vill bli uppfattad av kunderna.</span></p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på butikens/företagets affärsidé.</li> <li>Gör en kartläggning av hur butiken/företaget kommunicerar sin profil i olika kanaler. Vad är budskapet och i vilka medier?</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Hur överensstämmer kundernas uppfattning om butiksprofilen med affärsidén?</li> <li>Vad tycker du om mixen av medier som används för att kommunicera med kunderna?</li> <li>Är det några mediekanaler som saknas?</li> <li>Vilka mediekanaler borde butiken/företaget synas i?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera ditt arbete om butikens kommunikation kring butiksprofilen via medier på det sätt som du kommit överens med din lärare.</p>

Resurser

Tema: Marknadsföring

Område: Marknadsundersökning

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

<p style="line-height: 19.5pt; margin: 0cm 0cm 9.0pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Avenir LT W01_35 Light1475496',sans-serif; color: #565656; letter-spacing: -.15pt;">Butiksprofilen handlar om hur kunderna uppfattar butiken, till exempel om man säljer lågpris, exklusivt eller specialiserat. Genom att göra en marknadsundersökning bland kunderna kan du ta reda på om de verkligen uppfattar profilen så som butiken/företaget vill. I det här uppdraget får du arbeta med att planera, genomföra och tolka en marknadsundersökning. Utifrån resultatet kommer du förstå hur kunderna uppfattar butiksprofilen.</span></p>

Agera

<ol> <li>Förankra idén om marknadsundersökningen hos din handledare.</li> <li>Undersök hur kunderna uppfattar butikens profil genom att göra ett hundratal kundintervjuer (om det är möjligt).</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Vilka frågor är intressanta och relevanta att ha med i marknadsundersökningen? Har din handledare någon annan uppfattning?</li> <li>Hur överensstämmer resultatet med butiken/företagets vilja att uppfattas?</li> <li>Hur upplevde du kontakten med kunderna när du ställde frågorna?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p>

Resurser

Tema: Marknadsföring

Område: Exponering

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

<p style="line-height: 19.5pt; margin: 0cm 0cm 9.0pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Avenir LT W01_35 Light1475496',sans-serif; color: #565656; letter-spacing: -.15pt;">Visual merchandising kan översättas med ”försäljning genom synintryck”. Visual merchandising handlar om skyltning i skyltfönster, säljmiljön och varuexponeringen i butiken. </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Avenir LT W01_35 Light1475496',sans-serif; color: #565656; letter-spacing: -.15pt;">I det här uppdraget får du träna dina färdigheter i att planera och genomföra en säljande exponering.</span></p>

Agera

<ol> <li>Förankra med din handledare att du kan delta i arbetet med att exponera säljande utifrån de kampanjer som är på gång.</li> <li>Följ manualer, layouter eller skisser över hur exponeringar ska se ut både i butiken och på andra ytor.</li> <li>Genomför exponeringen.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Hur väl följdes säljkampanjen upp i exponeringen?</li> <li>Ökade försäljningen tack vare skyltningen?</li> <li>Fanns annat säljstödsmaterial än exponeringen i butiken?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p>

Resurser

Tema: Marknadsföring

Område: Marknadsplanering

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

<p style="line-height: 19.5pt; margin: 0cm 0cm 9.0pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Avenir LT W01_35 Light1475496',sans-serif; color: #565656; letter-spacing: -.15pt;">En viktig del i utvecklingen av affärerna är att ta reda på vilken position man ha eller vill ha på marknaden. I det här uppdraget kommer du att arbeta med hur din butik/företag är positionerad på marknaden och vilka utvecklingsmöjligheter som finns för att stärka positionen ytterligare. </span></p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på vilka konkurrenter butiken/företaget har och inom vilka områden konkurrensen finns, exempelvis pris, bredd/djup i sortimentet.</li> <li>Rita ett positioneringsdiagram med två faktorer som du tror har betydelse för kundens val av butik/företag. Placera in din butik/företag bland konkurrenterna.</li> <li>Sammanfatta ditt resultat av butikens position på marknaden</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Hur förklarar du positioneringsdiagrammet? Tips: gör en skiss.</li> <li>Vilka slutsatser drar du utifrån positioneringsdiagrammet?</li> <li>Finns det anledning att butiken/företaget tänker om för att hitta en position som är mindre konkurrensutsatt?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p>

Resurser

Tema: Marknadsföring

Område: Digitala medier

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

<p style="line-height: 19.5pt; margin: 0cm 0cm 9.0pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Avenir LT W01_35 Light1475496',sans-serif; color: #565656; letter-spacing: -.15pt;">Butiken/företaget bör besluta var marknadskommunikationen i huvudsak ska ske. Med hjälp av sociala medier är det enkelt och billigt att få till samverkan mellan medierna. I det här uppdraget kommer du arbeta med butikens/företagets digitala kommunikation och e-handel.</span></p>

Agera

<ol> <li> Ta reda på hur de uppdaterar webben, e-handeln och kommunikationen i sociala medier.</li> <li>Delta i arbetet med e-handeln, i processen från att produkter läggs upp på webben till hur logistiken fungerar från order till att produkten skickas till kund.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Vilka sociala medier arbetar butiken/företaget med? Varför har de valt dessa kanaler?</li> <li>Hur får de kunderna att konvertera till deras e-handel och göra affärer? Vilken kanal är mest framgångsrik med det?</li> <li>Samarbetar de med influencers?</li> <li>Är det någon funktion inom den digitala marknadsföringen som du vill utveckla?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p> <p>&nbsp;</p>

Resurser

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet, Kommunikation

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>Säkerheten ska alltid vara i främsta rummet på en arbetsplats. I det här uppdraget kommer du lära dig mer om butikssäkerhet.</p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på hur butiken/företaget arbetar med säkerhet i butik.</li> <li>Ta fram förslag på hur de kan förbättra säkerheten i butiken.</li> </ol> <p>&nbsp;</p>

Reflektera

<ol> <li>Hur bra är de i butiken på att följa det säkerhetstänk som finns i Säker i butik?</li> <li>Hur kan de i butiken lära sig mer om säkerhet i butik?</li> <li>Om du har valt att presentera webbutbildningen Säker i butik? Vilka reaktioner fick du? Hur nådde du fram med budskapet?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.</p>

Resurser

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet, Kommunikation

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>En del varor som köps in till butiken hamnar aldrig hos kunderna utan försvinner på vägen. Det kallas svinn. Svinnet kan ha flera orsaker och är därför svårt att upptäcka och förhindra. I det här uppdraget få du arbeta med att kartlägga svinnet i din butik och hur man kan försöka hindra det.</p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på vilka typer av svinn som kan förekomma i en butik.</li> <li>Hur ser butiken/företaget på svinn?</li> <li>Hur arbetar butiken/företaget för att förhindra svinn?</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Vilken betydelse får ett stort svinn på butiken, ledarskapet och samarbetet/kamratskapen?</li> <li>Finns det fler sätt att förhindra svinn på än de åtgärder som butiken/företaget redan använder sig av?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.</p>

Resurser

Tema: Ledarskap och organisation

Område: Organisation

Kompetens: Hållbarhet

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>Miljöfrågorna blir allt viktigare inom handeln. Att vara medmedveten och arbeta aktivt med återvinning och ett kretsloppstänkande är mer eller mindre självklart idag. I det här uppdraget kommer du se på din butik/företag utifrån ett kretsloppstänkande.</p>

Agera

<ol> <li>Gå igenom de policys som butiken/företaget har för sitt miljöarbete.</li> <li>Inventera hur det ser ut i praktiken och upprätta ett dokument med styrkor och brister i det praktiska miljöarbetet.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Finns det områden inom miljöarbetet som det är svårare att klara än andra? Om det är så, varför?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.</p>

Resurser

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>Alla företag vill minimera risken för rån. Det gäller naturligtvis för butiker också. I det här uppdraget får du ta reda på hur butiken/företaget arbetar med att förebygga rån och vilka rutiner som finns vid rånsituationer.</p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på vilka åtgärder som görs för att minimera rånrisken för butiken/företaget.</li> <li>Hur ska de som jobbar i butiken/företaget agera vid en rånsituation?</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Hur ser arbetsgivaren respektive den fackliga representanten på vilka åtgärder man behöver vidta för att minska rånrisken och de risker som medarbetarna utsätts för?</li> <li>Är det förebyggande arbetet tillräckligt att för att alla anställda skall känna sig trygga i sitt arbete?</li> <li>Finns det ytterligare saker man kan göra för att öka tryggheten i butiken/företaget?</li> <li>Finns det andra åtgärder som du tror skulle vara bra att använda sig av?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.</p>

Resurser

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>Att arbeta på ett ergonomiskt säkert sätt är viktigt. I många butiker/företag hanteras både tunga och skrymmande varor. Det är angeläget att hanteringen av varor sker på ett tryggt sätt både för individen och företaget. I det här uppdraget får du inventera ergonomin i butiken och hur man arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall.</p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på hur butiken/företaget arbetar med att förebygga ohälsa och olycksfall.</li> <li>Vilka ergonomiska hjälpmedel använder sig av?</li> <li>Gör en kort presentation för medarbetarna om hur man kan förebygga ohälsa och olycksfall.</li> </ol> <p>&nbsp;</p>

Reflektera

<ol> <li>Hur bra är de i butiken/företaget på att följa det som beskrivs i Din arbetsplats i handeln – lär om arbetsmiljö?</li> <li>Vad skulle du vilja lyfta fram för dem i den webbutbildningen?</li> <li>Vilka enkla förbättringar skulle kunna göras?</li> <li>I vilket sammanhang skulle du kunna presentera dina förbättringsförslag för dem?</li> <li>Hur gick det att presentationen? Vad var lätt, svårt? Nådde du fram med budskapet? Vilka reaktioner fick du?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.</p>

Resurser