Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 86 – Besparingar

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Ekonomi

Område: Lönsamhet

Kompetens: Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

För alla butiker/företag är det viktigt ha koll på kostnaderna och att ständigt arbeta med att hålla dem på en rimlig och välbalanserad nivå. I det här uppdraget får du lära dig mer om butikens/företagets kostnader och hur man arbetar med nyckeltal för dem.

 

 

Agera

  1. Titta i den senaste resultat- och balansräkningen för butiken/företaget. Ta reda på de tio största kostnadsposterna under ett år. Notera vilka de är och hur stor kostnad varje tar i procent av omsättningen.
  2. Välj ut fem av posterna och gör en kalkyl vad det skulle innebära att minska respektive kostnadspost med fem procent. Ta hänsyn till eventuella intäktsförluster samt gör en konsekvensbeskrivning, både för helheten och varje post.
  3. Utarbeta ett förslag till handlingsplan med målet att minska kostnaderna med fem procent för varje kostnadsslag.
  4. Bygg upp en presentation för kalkylen, konsekvensbeskrivningen och handlingsplanen.

Reflektera

  1. Hur lätt/svårt var det att hitta besparingsområden?
  2. Finns det ytterligare sparpotential utifrån samtliga tio kostnadsslag?
  3. Är de konsekvenser du beskrivit rimliga?
  4. Känns det rimligt att genomföra din handlingsplan?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt du kommit överens om med din handledare.