Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 62 – SWOT-analys

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Affärsutveckling

Område: Nulägesanalys

Kompetens: Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

SWOT-analysen är ett sätt att få fram en nulägesanalys som ligger som underlag till planering inför strategier som sedan mynnar ut i mål och praktiska aktivitetsplaner. I det här uppdraget får du göra en SWOT-analys och analysera nuläget för butiken/företaget.

Agera

  1. Gör en nulägesanalys. Ta reda på hur läget för butiken ser ut idag med hjälp av en SWOT-analys som beskriver vilka möjligheter och hot som finns i omvärlden samt vilka styrkor och svagheter som finns i den egna butiken/företaget.
  2. Arbeta fram ett antal idéer som kan bidra till affärsutveckling i butiken/företaget. Använd SWOT-analysen som underlag.

Reflektera

  1. Hur är dina tankar kring att använda SWOT-analys som en metod att komma fram till en nulägesanalys?
  2. Hur kan idéerna som du tagit fram efter nulägesanalysen förverkligas i butiken/företaget?

Lära

Dokumentera och presentera resultatet av SWOT-analysen i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.