Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 13 – CSR-policy

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Inköp

Område: Hållbarhet

Kompetens: Hållbarhet, Utveckling

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du att arbeta fram eller revidera en CSR-policy (Corporate Social Responsibility) för en butik/butikskedja/företag. CSR-policyn ska ge alla i organisationen vägledning i hur arbetet med hållbarhet ska bedrivas samt vilka värderingar som ska genomsyra verksamheten. 

Agera

  1. Ta reda på hur butikens/företagens CSR-arbete beskrivs utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.
  2. Skapa en CSR-policy för butiken/företaget. Om de har en CSR-policy blir ditt arbete att revidera den alternativt att ta fram underlag för en ny.

Reflektera

  1. Hur beskriver handelsföretag i Sverige och Europa sitt CSR-arbete? I en policy? Vad innehåller beskrivningen? Hur skiljer de sig åt?
  2. På vilka grunder vilar företagets uppförandekoder? (exempelvis FN:s deklaration för mänskliga rättigheter).
  3. Hur beskrivs klimatmål, miljövänliga transporter, gemensamma riktlinjer, vem som har ansvar för vad, stödmaterial, checklistor etc.? Dessa bör finnas som en konkret hjälp i medarbetarnas CSR-arbete.
  4. Hur gör företaget när de följer upp och kontrollerar att deras leverantörer lever upp till CSR-policyn?
  5. Hur kan “din” CSR-policy förändra livet för människor ekonomiskt, miljömässigt och socialt?
  6. Vad händer om exempelvis leverantörer inte följer CSR-policyn?
  7. Vilket avtryck kommer ditt arbete att göra inom företaget?

Lära

Dokumentera och presentera resultatet av på det sätt du kommit överens om med din handledare/lärare.